Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Obchodné podmienky, reklamačný poriadok

Úvod Obchodné podmienky, reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

 

Článok I.

PREDMET VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky, na základe ktorých STAVOMAT, s.r.o., Košice, Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO:36 195 910, IČ DPH:SK2020052463, DIČ: 2020052463, spoločnosť je zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 11382/V (ďalej len Predajca) predáva zákazníkom (ďalej len Kupujúcim)  stavebný materiál a ostatný tovar.

Všeobecné obchodné podmienky sa riadia Zákonom č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Článok II.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDAJCU

 

1. Predajca má povinnosť vybaviť objednávku po uhradení zálohy Kupujúcim, v zmysle vystavenej zálohovej faktúry (predfaktúry), ktorú Predajca doručí Kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe.

2. Objednávka bude vybavená najneskôr do 15 kalendárnych dní. Lehota sa počíta od prvého dňa nasledujúceho po dni pripísania finančných prostriedkov na účet Predajcu.

3. Objednávka sa stáva záväznou pre Predajcu jej písomným doručením Predajcovi, poštou, e-mailom, prostredníctvom e-shopu a zároveň jej uhradením Kupujúcim, v zmysle bodu 1. Vystavenie a doručenie zálohovej faktúry Kupujúcemu sa považuje za potvrdenie objednávky. Zálohová faktúra je odoslaná na e-mailovou adresu zákazníka (Kupujúceho), ak nie je dohodnuté iné.

3. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky Kupujúceho v prípade, že Kupujúcim objednaný tovar, službu nie je schopný Predajca dodať. V prípade odmietnutia objednávky Predajca bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní vráti Kupujúcemu prijatú platbu v zmysle zálohovej faktúry. Predajca o odmietnutí objednávky zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho informáciu o nemožnosti plnenia.

4. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky pokiaľ je zadaná doručovacia adresa adresáta zjavne nesprávna alebo pochybná, resp. by jej vybavením mohlo dôjsť k porušovaniu zákonov platných v SR alebo EÚ. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu Kupujúceho.

5. Predajca sa riadi pri vybavovaní objednávok Zákonom č.297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky objednávky, ktoré sú podozrivé, resp. by ich realizáciou mohlo dôjsť k porušeniu Zákona č.297/2008.

6. Predajca má právo požadovať pred uzatvorením obchodného vzťahu predloženie dokladu, v zmysle ktorého je možné overiť totožnosť Kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje na požiadanie Predajcu legitimovať sa hodnoverným dokladom. Predajca takto postupuje v zmysle Zákona č.297/2008.

7. Predajca nezodpovedá za škodu spôsobenú pri doručovaní zásielky tretími stranami, prepravcami.

 

Článok III.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 

1. Kupujúci uvedie správnu poštovú adresu,na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzne objednaný a doručený tovar.

3. Kupujúci má právo odoslanú objednávku pred uhradením zálohy na základe zálohovej faktúry zrušiť, oznámením o storne objednávky na e-mailovú adresu Predajcu. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť platbu v zmysle zálohovej faktúry najneskôr nasledujúci deň po jej doručení.

4. Kupujúci má právo záväznú objednávku (objednávka, ktorá bola uhradená v zmysle zálohovej faktúry) zrušiť pred dodaním tovaru. V takom prípade bude uhradená záloha vrátená do 3 pracovných dní Kupujúcemu.

5. Kupujúci má právo prebratý tovar vrátiť bez udania dôvodu (odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku) do 14 kalendárnych dní od prebratia tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť doručené Predajcovi v písomnej forme poštou alebo e-mailom. Lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni prevzatia tovaru.

6. Predajca v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5 vráti kúpnu cenu tovaru Kupujúceho v lehote do 3 kalendárnych dní. Lehota sa počíta od prvého dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru Predajcom. Ak tovar nebude vrátený v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5 Kupujúci stratí právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Ak Predajca zistí, že tovar ktorý mu kupujúci vrátil po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku je poškodený zavinením Kupujúceho, je Predajca oprávenný domáhať sa zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde.  

8. Ak dôjde pri preprave k poškodeniu tovaru alebo obalu tovaru v takom rozsahu, ktorý by vzbudzoval podozrenie z poškodenia a manipulácie s obsahom zásielky je Kupujúci oprávnený zásielku od prepravcu neprevziať.

9. Zaplatením za tovar prechádza na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.

 

Článok IV.

CENA

 

1. Cena za tovar je zverejnená na web stránke www.eshop.stavomat.com . Ceny sú aktuálne a záväzné. Cena sa uvádza v EUR.

2. Preprava tovaru sa účtuje samostatne po vzájomnom odsúhlasení Predajcom a Kupujúcim. Pri tovaroch, ktoré sú dodávané ako ucelené kamiónové dodávky je doprava zdarma. Pri tovaroch, u ktorých si zákazník zvolí dodanie prepravnou službou, budú pripočítané dopravné náklady zo skladu STAVOMAT, s.r.o., Košice na miesto dodania, vyúčtované podľa cenníka prepravnej spoločnosti.

3. Cena tovaru je zverejnená vždy vrátane platnej DPH v danom čase v zmysle platnej legislatívy SR.

 

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

1. Kupujúci uhradí Predajcovi cenu tovaru na základe zálohovej faktúry a to vo výške 100 % najneskôr v deň nasledujúci po dni doručenia zálohovej faktúry. Za deň uhradenia sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná v prospech účtu predávajúceho.

2. Kupujúci môže vykonať platbu na základe zálohovej faktúry hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom v prospech bežného účtu Predajcu. Platby v hotovosti Predajca prijíma jedine na predajni STAVOMAT,s.r.o.,Košice.

 

Článok VI.

DODÁVKA TOVARU

 

1. Objednaný tovar sa doručuje na adresu uvedenú v objednávke ako adresa doručenia. Kupujúci môže písomne požiadať v prípade potreby o zmenu adresy pre doručenie.

2. Kupujúci je povinný zabezpečiť k vyskladneniu osobu kompetentnú na prebratie tovaru.

3. Kupujúci, ak sa nedohodlo inak, na vlastné náklady zabezpečí vykládku privezeného tovaru.

4. Zásielka sa doručuje výhradne na adresu stanovenú kupujúcim prepravnou spoločnosťou. Za správnosť údajov v adrese doručenia nesie zodpovednosť Kupujúci. V prípade, ak je adresát iná osoba ako kupujúci, Predajca doručí zásielku na adresu uvedenú pre doručenie bez skúmania oprávnenosti prebrať zásielku adresátom. Za mylné adresy, neoprávnené prebratie zásielky a iné nedostatky v procese doručovania Predajca nezodpovedá.

 

Článok VII.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

1. Kupujúci môže podať reklamáciu resp. reklamačný protokol elektronickou formou na e-mail: stavomat@stavomat.com, osobne alebo písomne  na adresu: STAVOMAT, s.r.o., Košice, Južná trieda 74, 040 01 Košice.

Pre urýchlenie reklamačného konania Kupujúci v reklamácii môže uviesť  číslo objednávky (číslo faktúry), popis zistených závad.

Záručná doba tovaru zodpovedá záručnej dobe určenej pre skladovateľnosť alebo použiteľnosť dodaného tovaru uvedenej výrobcom dodaného tovaru. 

2. Predajca rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie Kupujúceho e-mailom, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

3. Reklamácia vrátane odstránenia závad bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predajca s Kupujúcim nedohodne z objektívnych dôvodov na dlhšej lehote.

4. Reklamovaný tovar bude vrátený na dohodnutú adresu. Prebratie reklamovaného tovaru na mieste u Kupujúcehu može zabezpečiť aj Predajca. 

5. Reklamácia sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie tovaru vyvolané mechanickým, tepelným, chemickým alebo iným vplyvom, v dôsledku neodborného zásahu Kupujúceho alebo tretej osoby. 

Reklamácia sa nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, zhotoveného osobitne na objednávku: miešanie farby, tovar vyhotovený na mieru.

 

 

PRIEBEH REKLAMAČNÉHO KONANIA

1. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, resp. poskytnutí služby. Reklamácia začína dňom podania reklamácie.

2. Pokiaľ by uplatnenie práv zodpovednosti za vady spôsobovalo vážne problémy, najmä z dôvodu, že výrobok nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom alebo sa jedná o výrobok, ktorý je namontovaný, posúdi predávajúci reklamáciu po dohode s kupujúcim priamo na mieste alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci je v takomto prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledovných spôsobov: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku(tovaru) za nový výrobok(tovar).

5. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.  Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predajca môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predajca.

7. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a Predajca ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech Kupujúceho, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predajca. Predajca je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady

8. Predajca nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku opotrebovaním spôsobeným bežným používaním výrobku, alebo ktoré vyplývajú z povahy výrobku. Predajca nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené Kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, montážou, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv.

9. Kupujúci môže za podmienok stanovených Predajcom vrátiť riadne zakúpený tovar. Možnosť vrátenia tovaru sa nepovažuje za reklamáciu.

10. Nepoužitý a nemontovaný tovar v pôvodnom obale môže Kupujúci vrátiť do 60 dní po predložení originálu dokladu o zakúpení. Kupujúcemu bude tovar preplatený v plnej výške rovnakým spôsobom, akým bol tovar zaplatený.

11. Predmetom vrátenia nemôže byť nasledovný tovar - rozbalené balenie  omietok, špárovacích hmôt, cementu, betónu, malty, tesniacích hmôt, tmelov, silikónov, pur peny.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

1. Kupujúci má od 1.2.2016 právo obrátiť sa na Predajcu so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predajca vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predajca porušil jeho práva.

2. Ak Predajca na žiadosť Kupujúceho  odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

3. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predajcom a Kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.

4. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára (návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu), ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. 

5. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci.

6. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

7. Štátnymi orgánmi alternatívneho riešenia sporov je Inšpektorát SOI pre Košický kraj so sídlom Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  (Odbor výkonu dozoru), tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95)alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke):

 http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov)

  

 Článok VIII.

EVIDENCIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou poskytne predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou poskytne predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Moje konto.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 14 ods. 2 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho po udelení jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach a že bude dodržiavať zásady spracúvania osobných údajov definovaných v § 6 až § 13 ZnOOÚ.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami.“ pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu jasným, zrozumiteľným, ľahko dostupným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 4. že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Pre potreby týchto zásad sa osobnými údajmi rozumejú meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa.
 2. STAVOMAT,s.r.o., Košice ako prevádzkovateľ e-shopu www.eshop.stavomat.com a zároveň ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv dotknutej osoby súvisiacich so spracovaním jej osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od prevádzkovateľa tovar a služby.
 4. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZnOOÚ“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
 5. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely:plnenia zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb. Osobné údaje budú spracované po dobu roovaní o uzavretí zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu: na účely splnenia marketingovej akcie, jej vyhodnotenie a ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď.
 6. Dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.).
 7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa; marketingové a obchodné ponuky služieb prevádzkovateľa: plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov, individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe; prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;zasielanie obchodných informácii tretími stranami: ide o zasielanie obchodných oznámení ďalšími správcami, ktorým boli osobné údaje dotknutej osoby odovzdané na základe súhlasu dotknutej osoby a na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov;zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom; prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky a je nutný výslovný súhlas Dotknutej osoby.
 8. Pokiaľ dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu prevádzkovateľa.
 9. Dotknutá osoba je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedná dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 10. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje dotknutej osoby tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie noviniek/obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka,  vybavovanie reklamácií.
 12. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 13. O osobných údajoch dotknutej osoby vedie prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.
 14. V prípade záujmu o poskytnutie informácie o konkrétnej dobe uchovávania osobných údajov vás, ako dotknutej osoby, máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na adresu poverenej osoby: stavomat@stavomat.com.
 15. Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou osobných údajov právo na prístup k údajom (článok 15 Nariadenia), právo na opravu poskytnutých údajov (článok 16 Nariadenia), právo na vymazanie (článok 17 Nariadenia), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia),právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia), právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (článok 21 Nariadenia) a právo napadnúť rozhodnutie Prevádzkovateľa založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu stanovisko dotknutej osoby a žiadať od prevádzkovateľa preskúmanie takéhoto rozhodnutia s ľudských zásahom (článok 22 Nariadenia). Na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách.
 16. Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). Prehľad dozorných orgánov v rámci EÚ je dostupný na http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
 17. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby súhlas so spracúvaním, môže ho táto osoba kedykoľvek odvolať, pričom je oprávnená použiť taký istý spôsob, akým jej bol súhlas udelený.  
 18. Zásady ochrany osobných údajov vypracoval prevádzkovateľ z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.
 19. Prevádzkovateľ pravidelne reviduje a aktualizuje Zásady ochrany osobných údajov, pričom platí vždy aktuálna verzia týchto zásad. Aktuálna verzia je vždy zverejnená na stránke prevádzkovateľa. Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZÁRUKY, VRÁTENIE TOVARU

 

Zodpovednosť za prepravu zásielky preberá prepravná spoločnosť v zmysle obchodných podmienok a zmluvy.

Predajca nenesie zodpovednosť za straty, poškodenia tovaru a iné vady po ich riadnom prebrati kupujúcim.

Predajca poskytuje záruky na tovar v zmysle záručných podmienok deklarovaných výrobcom stavebného materiálu.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou, nedodržaním technologických postupov.

Kupujúci má právo vrátiť tovar do 14 dní od jeho prevzatia v zmysle článku III, bod 5 až 8.

Predajca na svojej web stránke zverejňuje pravdivé informácie ku konkrétnym tovarom. Fotodokumentácia je ilustračná, dodaná výrobcami materiálov. Pri fotodokumentácii môžu vzniknúť prípadné rozdiely na základe zmien pri používaní obalov. Rozdiel medzi ilustračnou fotodokumentáciou a dodaným tovarom nie je dôvod na reklamáciu, ak sa jedná o zmenu obalov na strane výrobcu, pričom výrobok je nezmenený.

 

Článok X.

ZMENA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

 

Predajca je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky meniť a dopĺňať pod podmienkou zverejnenia platného úplného znenia na adrese www.eshop.stavomat.com.

 

Článok XI.

ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Príslušnosť súdov sa riadi Zákonom č. 99/1963 Zb., v platnom znení - Občiansky súdny poriadok.

Právne vzťahy, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sa riadia platnou legislatívou v SR.

 

Článok XII.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 

Predajca ponúka a predáva výhradne tovar, ktorý má certifikáty kvality, atesty, homologizácie, je zdravotne nezávadný, spĺňa požiadavky STN, je určený na použitie podľa technickej špecifikácie výrobcu. Predajca neponúka a nepredáva tovar, ktorý pochádza z trestnej činnosti, nespĺňa požiadavky STN, je zdravotne závadny, bez certifikátov, rôzne náhrady originálnych výrobkov.

V prípade poškodenia tovaru, resp. jeho neupotrebitelnosti, z dôvodu neodbornej montáže, manipulácie, inštalácie, nevhodného skladovania, na strane Kupujúceho, platnosť záruky za tovar automaticky zaniká. Predajca nenesie žiadne záruky za vady tovaru, ktoré vznikli na strane Kupujúceho a na ktoré Predávajúci nemal objektívne žiadny vplyv. Kupujúci si je vedomý nutnosti špecifického prístupu k zakúpenému tovaru, hlavne čo sa týka jeho uskladnenia, vykládky, inštalácie, odbornej manipulácie.

Záručné podmienky na zakúpený tovar sa vzťahujú na vady tovaru, ktorý vzhľadom na účel sa stal z objektívnych dôvodov nepoužiteľný a súčasne tento stav nespôsobil svojim konaním, resp. nekonaním Kupujúci, resp. osoba Kupujúcim poverená.

Záruka na tovar sa riadi v zmysle platnej legislatívy SR, hlavne Občianským zákonníkom.

 

Článok XIII.

LEHOTA A SPÔSOB PREBRATIA DAŇOVÉHO DOKLADU

 

Daňový doklad je vystavený a doručený Kupujúcemu spoločne s dodávkou tovaru, resp. pri osobnom odbere.

 

 

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.01.2015 v znení neskorších noviel predpisov.

 


Objednávky: 

Copyright 2014 - 2024 © eshop.stavomat.com